DUTCH RGC_white logo RINOMATO GROUP OF COMPANIES

Privacybeleid

De Rinomato Group of Companies (RGC) waardeert uw bedrijf en respecteert uw recht op privacy. We willen dat u zich veilig voelt inzake alle privé-informatie die u ons verstrekt en hebben daarom ons Privacybeleid hieronder uiteengezet. Dit Privacybeleid is goedgekeurd door RGC en door organisaties die het RGC-handelsmerk gebruiken onder licentie van RGC (gezamenlijk aangeduid als "RGC"), om aan te tonen dat zij zich inzetten voor de bescherming van de individuele privacy. Hieronder wordt het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonsgegevens van RGC uiteen gezet.

Voor de doeleinden van deze Verklaring betekent "Persoonsgegevens" informatie waarmee individuen persoonlijk te identificeren zijn. "Niet-identificeerbare informatie" betekent informatie die niet met enige zekerheid kan worden geassocieerd of herleid tot specifieke personen.

Hoe RGC persoonsgegevens verzamelt

RGC verzamelt persoonsgegevens op vrijwillige basis via het contactformulier op deze Website. De verzamelde persoonsgegevens bestaat uit de naam van de persoon, en diens telefoonnummer en e-mailadres.

Gebruik van persoonsgegevens bij RGC

RGC gebruikt de persoonsgegevens die het verzamelt voor het volgende:

 •   (a) Communicatie met individuen;
 •   (b) Om individuele behoeften te begrijpen;
 •   (c) Om producten, diensten en speciale aanbiedingen te promoten en aan te bieden welke voldoen aan individuele behoeften, of die van belang kunnen zijn voor personen op basis van de informatie die verstrekt en goedgekeurd is door RGC;
 •   (d) Om de door individuen gevraagde producten of diensten te leveren, of om de producten en diensten die deel uitmaken van de voortgaande service van RGC aan zijn klanten te leveren; en
 •   (e) Om transacties met klanten van RGC uit te voeren, verwerken en voltooien.
  De informatie stelt ons ook in staat om onze producten en diensten te ontwikkelen en aan te passen om beter te kunnen voldoen aan de behoeften en voorkeuren van klanten. RGC kan, van tijd tot tijd, contact opnemen met individuen via e-mail of telefoon in verband met een van de hierboven uiteengezette doeleinden.

 

Openbaarmaking van persoonsgegevens

RGC verkoopt, verhuurt of verhandelt geen persoonsgegevens die zij heeft verzameld. RGC zal niet bewust persoonsgegevens openbaar maken aan derden, behalve in de volgende gevallen:

 •   (a) Wanneer RGC hiervoor toestemming heeft gekregen, of onder een aantal omstandigheden die specifiek beschreven worden op het moment dat de persoonsgegevens worden verzameld;
 •   (b) Wanneer RGC te goeder trouw gelooft dat de wet dergelijke openbaarmaking toestaat of vereist;
 •   (c) Aan gelieerde en geassocieerde bedrijven binnen RGC, en alleen voor de doeleinden zoals hierin beschreven. Deze gelieerde en geassocieerde bedrijven en hun respectievelijke werknemers mogen de persoonlijke informatie niet gebruiken voor andere doeleinden dan zoals hier beschreven;
 •   (d) Aan zijn agenten, professionele adviseurs, promotie- en marketingbureaus en aan andere derde partijen om transacties te voltooien, gegevens te verwerken en klanten van dienst te zijn. Deze derde partijen en hun respectievelijke werknemers ontvangen alleen die persoonsgegevens die nodig zijn om de diensten uit te voeren waarvoor ze zijn gecontracteerd, en mogen de persoonsgegevens niet gebruiken voor een ander doel dan hier beschreven; en
 •   (e) In het geval van de verkoop van RGC kunnen persoonsgegevens een van de over te dragen bedrijfsmiddelen zijn.

Bewaren van persoonsgegevens

Op het moment dat persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden die in dit Privacybeleid of andere wettelijke voorschriften worden vermeld, worden dergelijke persoonsgegevens niet-identificeerbaar gemaakt of vernietigd.

Verzameling, gebruik en openbaarmaking van niet-identificeerbare informatie

RGC verzamelt en gebruikt niet-identificeerbare informatie om de effectiviteit van de Website-inhoud en het verkeer te beoordelen. Dit stelt RGC in staat om de kwaliteit van de bezoeken aan websites te verbeteren, hetgeen zij doet door de mogelijkheden van bezoekers om te navigeren op deze websites te stroomlijnen, en aanbevolen programma's en inhoud te ontwikkelen die interessant zijn voor de bezoekers. Verzamelde niet-identificeerbare informatie wordt gebruikt om statistische analyses van de collectieve kenmerken en het gedrag van personen uit te voeren, en om demografische gegevens en interesses te meten.

Websites beheerd door derden

Websites die worden beheerd door RGC kunnen links bevatten naar andere websites die mogelijk persoonsgegevens verzamelen. Dit beleid is niet van toepassing op het verzamelen, vrijgeven, gebruiken en bewaren van gegevens van dergelijke derden, en RGC aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de privacypraktijken, het beleid of acties van dergelijke derden. Individuen moeten het privacybeleid van dergelijke derden lezen en een weloverwogen beslissing nemen over het al dan niet bezoeken van dergelijke websites en/of persoonsgegevens verstrekken aan dergelijke derden op basis van hun privacypraktijken en individuele discretie.

Bescherming van persoonsgegevens

RGC heeft maatregelen genomen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te beschermen zoals passend onder de omstandigheden. Persoonsgegevens worden opgeslagen in vertrouwelijke databases op vertrouwelijke locaties in de regio Greater Toronto. Deze sites hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om bescherming te kunnen bieden tegen verlies, misbruik en wijziging van persoonsgegevens die zich onder de zorg en controle van RGC bevinden. Alle informatie die via internet wordt verzonden kan evenwel door derden worden onderschept. RGC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onderschepping, wijziging of misbruik van informatie die via internet wordt verzonden. RGC-medewerkers mogen persoonsgegevens die door RGC is verzameld niet gebruiken en openbaar maken anders dan in overeenstemming met dit beleid.

Toegang tot persoonsgegevens

Individuen hebben het recht op toegang tot, verificatie en correctie of wijziging van al hun persoonsgegevens die verzameld zijn door RGC. RGC is van mening dat het absoluut noodzakelijk is dat persoonsgegevens zo nauwkeurig, volledig en actueel zijn als nodig is voor de doeleinden waarvoor deze worden verzameld. Om RGC te helpen de persoonsgegevens zo actueel mogelijk te houden, moedigt RGC individuen derhalve aan om, zo vaak als nodig, onnauwkeurigheden te wijzigen en correcties aan te brengen in hun door RGC verzamelde persoonsgegevens. Stuur een e-mail naar [email protected] voor toegang tot, verificatie en correctie of aanpassing van persoonsgegevens.

Hoe meldt u een klacht?

Stuur een e-mail naar [email protected] om een klacht in te dienen bij RGC over het verzamelen, gebruiken en/of vrijgeven van persoonsgegevens. Alle klachten worden door RGC onderzocht zodra dit onder de gegeven omstandigheden praktisch mogelijk is. Individuen worden op de hoogte gebracht van de uitkomst van het onderzoek van de klachten, en van alle relevante stappen die naar aanleiding van een klacht zijn of moeten worden ondernomen.

De keuze om persoonsgegevens te verstrekken of om bepaalde informatie en promotiemateriaal te ontvangen.

Individuen hebben altijd de keuze om RGC al dan niet van persoonsgegevens te voorzien. Personen die zich willen afmelden voor het ontvangen van bepaald informatie- en promotiemateriaal van RGC, of die op andere wijze bezwaar hebben tegen het beleid inzake verzameling, gebruik en openbaarmaking zoals voorzien in dit Privacybeleid, worden verzocht per e-mail contact op te nemen met de Privacy-functionaris op [email protected] Opt-outmogelijkheden worden ook geboden onder andere omstandigheden, zoals in bepaalde promotionele mailings. Individuen worden eraan herinnerd dat de beslissing om persoonsgegevens achter te houden of bezwaar te maken tegen het gebruik en/of de openbaarmaking van persoonsgegevens zoals voorzien in dit Privacybeleid of in een overeenkomst tussen dergelijke individuen en RGC, in bepaalde gevallen het doen van aankopen van RGC-producten en -diensten kan beperken, alsook hun toegang tot of het profiteren van bepaalde promoties en artikelen. Uw persoonsgegevens worden alleen verkregen en gebruikt met uw toestemming, die afhankelijk van de omstandigheid kan worden toegepast of geïmpliceerd.

Ingangsdatum van de Verklaring

Deze Verklaring is in augustus 2019 door RGC in werking gesteld. Herzieningen van de Verklaring zullen zo snel als praktisch mogelijk op rinomatogroup.com worden geplaatst.

Juridisch

RGC probeert ervoor te zorgen dat de informatie op deze Website accuraat en actueel is, maar kan niet garanderen dat alle hier gepresenteerde informatie correct, foutloos en actueel is. Daarom raadt RGC u aan deze Website alleen voor informatieve en illustratieve doeleinden te gebruiken. E.&OE.