DUTCH RGC_white logo RINOMATO GROUP OF COMPANIES

Gebruiksvoorwaarden

Hierna volgen de gebruiksvoorwaarden (de 'Voorwaarden') die gelden voor het gebruik van de website rinomatogroup.com (de 'Website'). Door de Website te gebruiken stemt u ermee in gebonden te zijn aan de Voorwaarden zoals die van tijd tot tijd kunnen worden herzien of bijgewerkt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het Privacybeleid dat van tijd tot tijd kan worden herzien of bijgewerkt op de Website, en alle andere gebruiksrichtlijnen en regels die van tijd tot tijd kunnen worden gepubliceerd, welke allemaal door middel van verwijzing hierin zijn opgenomen, evenals alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de Website. Als u niet akkoord gaat, surf dan niet verder op de Website en gebruik hem niet.

Kopers van wooneenheden

Kopers van wooneenheden van een bedrijf dat gelieerd is aan en/of geassocieerd is met RGC en/of van een bedrijf dat het RGC-handelsmerk onder licentie van RGC gebruikt (al het voorgaande wordt hierna collectief of individueel aangeduid als "RGC") dienen te verwijzen naar hun respectievelijke koop- en verkoopovereenkomsten voor de volledige details van de voorwaarden en bepalingen die betrekking hebben op hun respectievelijke transacties. Deze koop- en verkoopovereenkomsten zijn de enige en exclusieve rechtsmiddelen voor kopers van dergelijke wooneenheden in verband met enige aanleiding of claim, inclusief enig retentierecht, voortvloeiend uit een verkeerde voorstelling van zaken.

Intellectuele eigendom en toegestaan gebruik

RGC is de eigenaar of geautoriseerde gebruiker van alle intellectuele eigendomsrechten op de Website alsmede alle inhoud die op de Website wordt weergegeven. Alle informatie op de Website wordt beschermd door auteursrechtwetten en andere wetten op intellectuele eigendomsrechten van Canada en andere landen. U mag pagina's van de Website weergeven op uw computer, deze downloaden en afdrukken, op voorwaarde dat:
(i) de woorden "copyright RGC" worden vermeld op al het afgedrukte materiaal;
(ii) de informatie op geen enkele manier wordt gewijzigd; en
(iii) dergelijke pagina's alleen gebruikt worden voor persoonlijk en niet-commerciële doeleinden.
Anders dan in overeenstemming met het voorgaande, is het niemand toegestaan om de inhoud van de Website te kopiëren, distribueren, reproduceren of opnieuw te publiceren, in welke vorm dan ook. Alle handelsmerken, logo's en servicemerken (de "Handelsmerken") die op de Website worden weergegeven, zijn geregistreerde en niet-geregistreerde Handelsmerken van RGC en anderen, en mogen op geen enkele manier door u worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RGC of de eigenaar van dergelijke Handelsmerken.

Bijdragen van gebruikers aan de Website

Het is verboden om onwettig, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, hatelijk, kwaadaardig of ander materiaal te plaatsen op of te verzenden van de Website dat een toepasselijke wet zou kunnen overtreden of anderszins in strijd zou kunnen zijn met de intellectuele eigendomsrechten van anderen. RGC verwelkomt ideeën en/of suggesties voor verbeteringen of toevoegingen aan de Website die onder de voorwaarden vallen. Alle ideeën, suggesties en/of inzendingen die door u of namens u aan RGC zijn doorgestuurd of openbaar gemaakt zijn gebaseerd op het specifieke idee dat:
(a) deze niet zal onderworpen zullen zijn aan enige verplichting tot vertrouwelijkheid of verwachting van compensatie;
(b) u afziet van alle rechten die u heeft op dergelijke ideeën, suggesties en/of inzendingen;
(c) u verklaart en garandeert RGC dat dergelijke ideeën, suggesties en/of inzendingen van uw zijde geheel origineel zijn, dat niemand anders er rechten op heeft; en
(d) RGC vrij is om de ideeën, suggesties en/of inzendingen te implementeren zoals zij dat van tijd tot tijd kan verlangen zonder dat zij daarvoor toestemming of een licentie van een derde partij hoeft te verkrijgen.

E-mailberichten en beveiliging

Normale, niet-gecodeerde e-mailberichten via internet zijn niet veilig. RGC is niet verantwoordelijk voor ongeautoriseerde toegang tot persoonlijke of vertrouwelijke informatie in e-mails of andere overdrachten aan RGC. Deze Website maakt gebruik van cookies en sessievariabelen om de inhoud te personaliseren en de gebruikerservaring te verbeteren. Dit kan leiden tot ongeautoriseerde toegang tot persoonlijke of vertrouwelijke informatie. Alhoewel elke redelijke inspanning wordt getroost om ervoor te zorgen dat alle software die op de Website wordt aangeboden geschikt is voor gebruik op een breed scala aan computersystemen, dient u redelijke en passende voorzorgsmaatregelen nemen om uw computer te scannen op computervirussen, en te zorgen voor compatibiliteit van de software met uw specifieke computersysteem. RGC raadt u aan om firewallhardware te gebruiken. RGC kan niet garanderen dat de Website een beveiligde opslagplaats is.

Beschikbaarheid van service

De diensten die op de Website worden aangeboden kunnen te allen tijde naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving door RGC worden beperkt of stopgezet.

Externe links

De Website kan links bevatten naar websites van derden, en een deel van de inhoud die op de Website weergegeven wordt kan door derden zijn verstrekt door middel van framing, metatagging of andersoortige koppelingen met andere websites. RGC is niet verantwoordelijk voor een dergelijke inhoud of informatie en is evenmin aansprakelijk voor schade die wordt geleden door het bezoeken van dergelijke gelinkte websites, inclusief maar niet beperkt tot, schade die veroorzaakt wordt door computervirussen, Trojaanse virussen of andere indringende, destructieve of verstorende codes die gedownload zijn van dergelijke gelinkte websites. RGC keurt een dergelijke gelinkte website niet goed. Als u zich zorgen maakt over het bezoeken van een bepaalde website die is gekoppeld aan de Website, neem dan contact op met RGC via [email protected] en RGC zal naar eigen goeddunken bepalen of de link van de Website moet worden verwijderd. U mag geen link naar de Website aanleggen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RGC.

Goedkeuring van een product

Verwijzingen op de Website naar andere producten, diensten of publicaties dan die van RGC, impliceren niet dat RGC dergelijke producten, diensten of publicaties steunt of goedkeurt.

Accuraatheid van de informatie

Hoewel redelijke zorg is besteed aan de juistheid van de informatie op de Website, wordt alle Website-inhoud verstrekt zoals die is, zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal RGC en/of een van de directeuren, functionarissen, aandeelhouders, werknemers of agenten van een van de bedrijven die RGC vormen aansprakelijk zijn voor enige schade (inclusief, zonder beperking, schade als gevolg van gederfde winst, verlies van potentieel economisch voordeel, verloren gegevens of bedrijfsonderbrekingen) die voortvloeit uit het gebruik van, het onvermogen om te gebruiken, of de resultaten van het gebruik van de Website, van enige website die aan de Website is gekoppeld, of van de inhoud van dergelijke websites, ongeacht of deze op basis van garantie, contract, onrechtmatige daad of enige andere juridische grond zijn verkregen, en al dan niet op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van een dergelijke schade, noch voor enige claim door een andere partij/ of partijen

Scheidbaarheidsclausule

Als een bepaling van de Voorwaarden om welke reden dan ook onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, wordt een dergelijke bepaling geacht scheidbaar te zijn voor zover deze onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, maar heeft dit geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Toepasselijk recht

De voorwaarden worden beheerst door de wetten van de provincie Ontario en de wetten van Canada die daarop van toepassing zijn, zonder verwijzing naar de principes van conflicterende wetten. Elk geschil dat voortvloeit uit deze Voorwaarden wordt uitsluitend in de provincie Ontario opgelost door de rechtbanken van de provincie Ontario.