POLISH RGC_white logo RINOMATO GROUP OF COMPANIES

Polityka prywatności

Rinomato Group of Companies (RGC) ceni Twoją działalność i szanuje Twoje prawo do prywatności. Chcemy, abyś czuł się bezpiecznie w odniesieniu do wszelkich prywatnych informacji, które nam przekazujesz, dlatego też poniżej przedstawiamy naszą Politykę Prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności została przyjęta przez RGC oraz te organizacje, które używają znaku towarowego RGC na licencji RGC (zwane łącznie "RGC"), w celu wykazania ich zaangażowania w ochronę prywatności osób fh. Poniżej zostały ujawnione praktyki RGC w zakresie zbierania, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych.

Dla celów niniejszego Oświadczenia, "Dane Osobowe" oznaczają informacje, które umożliwiają identyfikację osób fizycznych. "Informacje, których nie można zidentyfikować" oznaczają informacje, których nie można z całą pewnością powiązać z konkretnymi osobami lub których nie można zidentyfikować.

Jak RGC zbiera dane osobowe

RGC zbiera dane osobowe od osób fizycznych na zasadzie dobrowolności za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej. Zebrane dane osobowe obejmują imię i nazwisko osoby, numer telefonu i adres e-mail.

Korzystanie z danych osobowych przez RGC

RGC wykorzystuje zbierane przez siebie dane osobowe do następujących celów:

 •   (a) w celu komunikacji z osobami fizycznymi;
 •   (b) w celu zrozumienia indywidualnych potrzeb;
 •   (c) do promowania i oferowania produktów, usług oraz ofert specjalnych, które spełniają indywidualne potrzeby lub mogą być interesujące dla osób fizycznych w oparciu o informacje dostarczone i zatwierdzone przez RGC;
 •   (d) Dostarczanie osobom fizycznym produktów lub usług, o które są proszone lub które stanowią część bieżących usług RGC świadczonych na rzecz klientów; oraz
 •   (e) Prowadzenie, przetwarzanie i finalizowanie transakcji z klientami RGC.
  Informacje te pozwalają nam również na rozwój i dostosowanie naszych produktów i usług do potrzeb i preferencji klientów. RGC może, od czasu do czasu, kontaktować się z osobami fizycznymi za pomocą poczty elektronicznej lub telefonu w każdym z wyżej wymienionych celów.

 

Ujawnienie danych osobowych przez RGC

RGC nie sprzedaje, nie wynajmuje ani nie handluje gromadzonymi przez siebie danymi osobowymi. RGC nie będzie świadomie ujawniać danych osobowych stronom trzecim, z wyjątkiem następujących okoliczności:

 •   (a) Gdy RGC otrzyma zgodę na to lub w ograniczonych okolicznościach, wyraźnie opisanych w czasie, gdy zbierane są dane osobowe;
 •   (b) Gdy RGC, w dobrej wierze, uważa, że prawo zezwala lub wymaga takiego ujawnienia;
 •   (c) Spółkom powiązanym i stowarzyszonym w ramach RGC i tylko dla celów opisanych w niniejszym dokumencie. Spółkom stowarzyszonym i powiązanym oraz ich pracownikom zabrania się wykorzystywania danych osobowych do celów innych niż opisane w niniejszym dokumencie;
 •   (d) swoim agentom, profesjonalnym doradcom, agencjom promocyjnym i marketingowym oraz innym stronom trzecim w celu dokonywania transakcji, przetwarzania danych i obsługi klientów. Te strony trzecie i ich odpowiedni pracownicy otrzymują tylko takie dane osobowe, jakie są niezbędne do świadczenia usług, na które zostali zakontraktowani, i nie mogą wykorzystywać danych osobowych w żadnym innym celu niż opisany w niniejszym dokumencie; i
 •   (e) W przypadku sprzedaży RGC dane osobowe mogą być jednym z przeniesionych aktywów biznesowych.

Przechowywanie danych osobowych przez RGC

W momencie, gdy dane osobowe nie będą już potrzebne do celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub innych wymogach ustawowych, takie dane osobowe nie będą możliwe do zidentyfikowania lub zostaną zniszczone.

Gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie informacji nieidentyfikowalnych

RGC gromadzi i wykorzystuje nieidentyfikowalne informacje do oceny skuteczności treści i ruchu na stronie internetowej. Pozwala to RGC na poprawę jakości wizyt na stronach internetowych poprzez usprawnienie zdolności odwiedzających do nawigacji po tych stronach oraz opracowanie programów i treści, które będą interesujące dla odwiedzających. Zagregowane informacje, których nie można zidentyfikować, są wykorzystywane do przeprowadzania analiz statystycznych zbiorowej charakterystyki i zachowań poszczególnych osób oraz do pomiaru danych demograficznych i zainteresowań.

Strony internetowe prowadzone przez osoby trzecie

Strony internetowe prowadzone przez RGC mogą zawierać linki do innych stron internetowych, które mogą gromadzić dane osobowe. Niniejsza polityka nie obejmuje zbierania, ujawniania, wykorzystywania i zatrzymywania danych przez takie strony trzecie, a RGC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za praktyki, polityki lub działania w zakresie ochrony prywatności takich stron trzecich. Osoby powinny zapoznać się z politykami ochrony prywatności takich stron trzecich i podjąć świadomą decyzję o tym, czy odwiedzić takie strony internetowe i/lub dostarczyć dane osobowe takim stronom trzecim w oparciu o ich praktyki ochrony prywatności i indywidualną dyskrecję.

Ochrona danych osobowych

RGC podjęła środki mające na celu ochronę bezpieczeństwa i poufności danych osobowych, które są odpowiednie w danych okolicznościach. Dane osobowe są przechowywane w poufnych bazach danych i lokalizacjach na terenie GTA. Strony te posiadają odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i zmianą danych osobowych pod opieką i kontrolą RGC. Wszelkie informacje przesyłane przez Internet mogą jednak zostać przechwycone przez osoby trzecie. RGC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przechwycenie, zmianę lub niewłaściwe wykorzystanie informacji przesyłanych przez Internet. Pracownicy RGC nie mogą wykorzystywać i ujawniać danych osobowych zgromadzonych przez RGC w sposób inny niż zgodny z niniejszymi Zasadami.

Dostęp do danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo dostępu, weryfikacji i poprawiania lub zmiany wszystkich swoich danych osobowych zebranych przez RGC. RGC uważa, że konieczne jest, aby dane osobowe były tak dokładne, kompletne i aktualne, jak jest to konieczne dla celów, dla których są one gromadzone. W związku z tym, aby pomóc RGC w utrzymaniu aktualności danych osobowych, RGC zachęca osoby fizyczne do poprawiania nieścisłości oraz dokonywania poprawek w swoich danych osobowych gromadzonych przez RGC tak często, jak to konieczne. Aby uzyskać dostęp, zweryfikować i poprawić lub zmienić dane osobowe, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres[email protected]

Jak złożyć skargę

Aby złożyć skargę do RGC dotyczącą zbierania, wykorzystywania i/lub ujawniania danych osobowych, należy wysłać e-mail na adres [email protected] Wszystkie skargi będą rozpatrywane przez RGC tak szybko, jak tylko będzie to możliwe w danych okolicznościach. Osoby fizyczne zostaną powiadomione o wyniku badania skarg i zostaną poinformowane o wszelkich istotnych krokach podjętych lub które zostaną podjęte w wyniku skargi.

Wybór podania danych osobowych lub otrzymania określonych informacji i materiałów promocyjnych

Osoby fizyczne zawsze mają wybór, czy chcą przekazać RGC dane osobowe. Osoby, które chcą zrezygnować z otrzymywania niektórych materiałów informacyjnych i promocyjnych od RGC, lub które w inny sposób sprzeciwiają się zasadom zbierania, wykorzystywania i ujawniania informacji przewidzianym w niniejszych zasadach ochrony prywatności, proszone są o kontakt z urzędnikiem ds. ochrony prywatności w RGC pocztą elektroniczną na adres [email protected] Możliwości rezygnacji z otrzymywania materiałów są również zapewnione w innych okolicznościach, np. w niektórych promocyjnych wysyłkach pocztowych. Przypomina się osobom, że decyzja o zatrzymaniu danych osobowych lub sprzeciwie się wykorzystaniu i / lub ujawnieniu danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności lub w jakiejkolwiek umowie między tymi osobami a RGC może w niektórych przypadkach ograniczyć ich zdolność do uzupełnienia zakupy produktów i usług RGC oraz ograniczać ich dostęp do określonych promocji i funkcji lub korzystanie z nich. Twoje dane osobowe są uzyskiwane i wykorzystywane wyłącznie za Twoją zgodą, która może być wyrażona lub dorozumiana w zależności od okoliczności.

Data wejścia w życie oświadczenia

Niniejsze oświadczenie zostało przyjęte przez RGC od sierpnia 2019 r. Zmiany w oświadczeniu zostaną opublikowane na stronie rinomatogroup.com tak szybko, jak to będzie możliwe.

Prawne

RGC stara się zapewnić, że informacje na tej stronie są dokładne i aktualne, ale nie może zagwarantować, że wszystkie informacje przedstawione tutaj są dokładne, wolne od błędów i aktualne. W związku z tym RGC zachęca do korzystania z tej witryny wyłącznie w celach informacyjnych i ilustracyjnych. E. i O.E.