POLISH RGC_white logo RINOMATO GROUP OF COMPANIES

Warunki użytkowania

Poniżej znajdują się warunki użytkowania ("Warunki"), które regulują korzystanie ze strony internetowej rinomatogroup.com ("Strona"). Korzystając ze strony internetowej użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie Warunków, które są od czasu do czasu zmieniane lub aktualizowane, w tym między innymi Polityki Prywatności zamieszczanej na stronie internetowej, która jest od czasu do czasu zmieniana lub aktualizowana, a także wszelkich innych wytycznych i zasad użytkowania, które mogą być od czasu do czasu zamieszczane, które są włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie, a także wszelkich obowiązujących praw i przepisów regulujących funkcjonowanie strony internetowej. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody, prosimy nie wchodzić na Stronę i nie korzystać z niej.

Nabywcy lokali mieszkalnych

Nabywcy lokali mieszkalnych od jakiejkolwiek firmy powiązanej i/lub stowarzyszonej z RGC i/lub od jakiejkolwiek firmy używającej znaku towarowego RGC na podstawie licencji od RGC (wszystkie powyższe dalej zwane łącznie lub indywidualnie "RGC"), powinni odnieść się do swoich odpowiednich umów kupna i sprzedaży w celu uzyskania pełnych szczegółów warunków i postanowień regulujących ich odpowiednie transakcje. Te umowy kupna i sprzedaży zapewniają wyłączne i wyłączne środki prawne dla nabywców takich lokali mieszkalnych, wynikające z dowolnej przyczyny lub roszczenia, w tym wszelkie zastawy wynikające z wprowadzenia w błąd.

Własność intelektualna i dozwolone użytkowanie

RGC jest właścicielem lub upoważnionym użytkownikiem wszystkich praw własności intelektualnej na stronie internetowej oraz wszystkich treści wyświetlanych na stronie. Wszystkie informacje na stronie internetowej są chronione prawami autorskimi i innymi prawami własności intelektualnej w Kanadzie i innych krajach. Użytkownik może wyświetlać na swoim komputerze, pobierać i drukować strony witryny internetowej, pod warunkiem, że jest to możliwe:
(i) słowa "copyright RGC" pojawiają się na wszystkich materiałach, które są w ten sposób drukowane;
(ii) informacje te nie będą zmieniane w żaden sposób; oraz
(iii) korzystanie z takich stron jest przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego.
Poza wyżej wymienionymi, nikt nie ma prawa kopiować, redystrybuować, reprodukować lub ponownie publikować w jakiejkolwiek formie jakichkolwiek treści wyświetlanych w Witrynie. Wszystkie znaki towarowe, logo i znaki usługowe ("Znaki towarowe") wyświetlane na stronie internetowej są zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi znakami towarowymi RGC i innych podmiotów i nie mogą być używane przez użytkownika w żaden sposób bez wyraźnej pisemnej zgody RGC lub właściciela takiego znaku towarowego.

Wkład użytkownika w stronę internetową

Zabrania się umieszczania lub przesyłania na lub z witryny internetowej jakichkolwiek materiałów niezgodnych z prawem, zawierających groźby, oszczerczych, oszczerczych, obscenicznych, pornograficznych, nienawistnych, złośliwych lub innych, które naruszałyby obowiązujące prawo lub w inny sposób naruszałyby prawa własności intelektualnej innych osób. RGC z zadowoleniem przyjmuje pomysły i/lub sugestie dotyczące ulepszeń lub uzupełnień strony internetowej, z których wszystkie będą podlegały Warunkom. Wszelkie pomysły, sugestie oraz/lub zgłoszenia przekazane lub ujawnione RGC przez użytkownika lub w jego imieniu są sporządzane przy zachowaniu szczególnych ustaleń:
(a) nie będą one podlegać żadnemu zobowiązaniu do zachowania poufności ani nie będą podlegać oczekiwaniu na odszkodowanie;
(b) wszelkie prawa, jakie mogą przysługiwać Panu/Pani w związku z takimi pomysłami, sugestiami i/lub zgłoszeniami, są całkowicie uchylone;
(c) oświadczasz i gwarantujesz RGC, że takie pomysły, sugestie i/lub zgłoszenia są w pełni oryginalne, że nikt inny nie ma do nich żadnych praw; oraz
(d) RGC może dowolnie wdrażać pomysły, sugestie i/lub zgłoszenia, według własnego uznania, bez konieczności uzyskiwania zgody lub licencji od osób trzecich.

Wiadomości e-mail i bezpieczeństwo

Regularne, niezaszyfrowane wiadomości e-mail przez Internet nie są bezpieczne. RGC nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek nieautoryzowany dostęp do informacji osobowych lub poufnych, które są zawarte w jakiejkolwiek wiadomości e-mail lub innej transmisji do RGC. Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies oraz zmienne sesyjne w celu spersonalizowania treści i poprawy komfortu korzystania z niej przez użytkownika. Może to prowadzić do nieautoryzowanego dostępu do informacji osobowych lub poufnych. Chociaż RGC robi wsztstko aby zapewnić, że wszystkie programy udostępniane na stronie internetowej są odpowiednie do stosowania w wielu różnych systemach komputerowych, użytkownik powinien podjąć uzasadnione i odpowiednie środki ostrożności w celu wyszukania wirusów komputerowych i zapewnienia kompatybilności oprogramowania z określonym systemem komputerowym. RGC zaleca korzystanie z zapory sieciowej. RGC nie może reprezentować ani gwarantować, że strona jest bezpiecznym repozytorium.

Dostępność usługi

RGC może w każdej chwili, według własnego uznania i bez uprzedzenia, ograniczyć lub zaprzestać świadczenia usług świadczonych na stronie internetowej.

Połączenia zewnętrzne

Strona może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich, a niektóre z treści pojawiających się na Stronie mogą być dostarczane przez osoby trzecie w formie kadrowania, metatagowania lub innych odnośników do innych stron internetowych. RGC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek takie treści lub informacje, ani za jakiekolwiek szkody poniesione w wyniku przeglądania takich stron internetowych, do których prowadzą odnośniki, w tym bez ograniczeń za szkody spowodowane przez wirusy komputerowe, konie trojańskie lub inne inwazyjne lub destrukcyjne kody, które mogą być pobierane z takich stron internetowych, do których prowadzą odnośniki. RGC nie popiera żadnej z takich stron internetowych, do których prowadzą odnośniki. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących odwiedzenia konkretnej strony internetowej, która jest połączona ze stroną internetową, prosimy o kontakt z RGC pod adresem [email protected], a RGC ustali, według własnego uznania, czy link powinien zostać usunięty ze strony internetowej. Użytkownik nie może podać łącza do Strony Internetowej bez wyraźnej pisemnej zgody RGC.

Oparcie produktu

Wszystkie odniesienia w Stronie do produktów, usług lub publikacji innych niż RGC nie oznaczają poparcia ani zatwierdzenia takich produktów, usług lub publikacji przez RGC.

Dokładność informacji

Chociaż dołożono wszelkich starań, aby zapewnić dokładność informacji na Stronie, cała zawartość Strony jest dostarczana w stanie, w jakim się znajduje, bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku RGC i/lub którykolwiek z dyrektorów, członków zarządu, udziałowców, pracowników lub agentów którejkolwiek ze spółek wchodzących w skład RGC nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, szkody wynikające z utraty zysków, utraty potencjalnych korzyści ekonomicznych, utraty danych lub przerwania działalności) wynikające z użytkowania, niemożność korzystania lub wyniki korzystania z Strony, z jakichkolwiek stron internetowych, do których prowadzą odnośniki na Stronie, lub treści zawartych na jakiejkolwiek lub wszystkich takich stronach, niezależnie od tego, czy opierają się one na gwarancji, umowie, czynie niedozwolonym lub innej teorii prawnej i niezależnie od tego, czy zostały poinformowane o możliwości wystąpienia takich szkód, czy też nie, ani w przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony innej strony lub stron.

Rozdzielność

Jeżeli którekolwiek z postanowień Warunków będzie niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, wówczas każde takie postanowienie zostanie uznane za rozdzielne w zakresie, w jakim jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, ale nie będzie miało wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień.

Prawo właściwe

Warunki podlegają prawu prowincji Ontario i prawu kanadyjskiemu, które ma w nich zastosowanie, bez odwoływania się do zasad prawa kolizyjnego. Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków będą rozstrzygane wyłącznie w prowincji Ontario przez sądy prowincji Ontario.